I marts 2009 fremkom vi med et omfangsrigt indsigelsesbrev, da det forlød, at kommunen ville give en råstoftilladelse 24. marts. Det er nu besluttet, at embedsmændene ikke kan give tilladelsen uden en politisk afgørelse.

Vor store bekymring er også, at genbrugscenteret fortsætter. Der er givet en midlertidig tilladelse til dette , der løber lige så længe som tilladelsen til råstofindvinding. Denne tilladelse udløber i august 2009. Vi følger sagen meget tæt.

Interesserede kan læse vort indsigelsesbrev på hjemmesiden, og interesserede kan maile indsigelser til kommunen eller de enkelte politikere om denne sag, således at flere parter høres.

Vi har efterfølgende klaget til Naturklagenævnet.

Foreningen har endvidere sendt et brev til kommunen, hvor vi på det kraftigste opfordrer kommunen til ikke at give tilladelse til fortsat drift af genbrugscentret.

Naturklagenævnet har imidlertid i en kendelse af 3. september 2009 givet tilladelse til fortsat råstofindvinding, og således at spørgsmålet om, hvorvidt tilladelsen skal gælde for 5 eller 10 år hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Desværre har kommunen den 22. september 2009 givet en samlet miljøgodkendelse til RGS 90 A/S Sanderødgård, herunder også genbrugsvirksomheden.

DN har derfor den 12. november 2009 klaget til Miljøklagenævnet over kommunens godkendelse, da foreningen fortsat finder det stærkt bekymrende, at genbrugsvirksomheden fortsætter i et "hul", hvor der graves under grundvandspejlet.

Nu har DN Helsingør (5. januar 2010) også klaget til Naturklagenævnet over kommunens landzonetilladelse til fortsat drift af genbrugscentret,

Efterfølgende har DN Helsingør den 20. januar 2010 sendt supplerende bemærkninger til Naturklagenævnet vedrørende genbrugsvirksomheden.

7. april 2010 har DN Helsingør påny anmeldt RGS 90 A/S til kommunen for at fortsætte genbrugsvirksomhed og råstofgravning uden tilladelser.

Da kommunen ikke har reageret på anmeldelsen, har DN Helsingør den 11. maj 2010 klaget til Statsforvaltningen, Tilsynet med Kommuner over kommunens manglende iagttagelse af forvaltningsretlige regler vedrørende Sanderødgårds Genbrugscenter.

25. marts 2011 har DN Helsingør klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens afgørelse vedrørende screening af Sanderødgårds råstofindvinding og genbrugsvirksomhed, idet kommunen ikke finder, at råstofindvindingen er omfattet af reglerne om screening.

DN Helsingør har endvidere givet en nærmere redegørelse for foreningens synspunkter i en skrivelse af 25. juli 2011 til Miljø- og Naturklagenævnet.

Kommunen har herefter af egen drift igangsat en screening. Resultatet heraf er mundet ud i en redegørelse af 20. december 2011, der dog alene screener for støj og alene for råstofindvinding, ikke for den samlede kumulative miljøeffekt af en genbrugsvirksomhed i en råstofgrav. DN Helsingør har derfor klaget til Miljø- og Naturklagenævnet over utilstrækkeligheden af kommunens afgørelse, fordi den ikke opfylder bestemmelser for VVM-redegørelser i det forhold, at det er de samlede anlæg og de samlede påvirkninger (kumulative effekter), der altid skal indgå, når myndigheder vurderer, om et anlæg er VVM pligtigt, herunder forurening og risiko for uheld under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier (bilag 3 i bekendtgørelse 1510 af 15.12.2010).

Miljø- og Naturklagenævnet har den 5. juli 2013 bedt kommunen uddybe VVM redegørelsen. Kommunen har svaret den 18. august 2013.

18. november 2013 har Miljø- og Naturklagenævnet ophævet Helsingør Kommunes screeningsafgørelse af 20. december 2011 om, at tilladelse til fortsat råstofindvinding ikke er VVM-pligtig og dermed ikke kræver udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse. Sagerne hjemvises til fornyet behandling i kommunen, idet nævnet finder, at tilladelsen til råstofindvinding og miljøgodkendelsen til genbrugsaktiviteter og jordkartering samlet set er VVM-pligtige, hvorfor kommunen skal udarbejde kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse for samtlige aktiviteter i Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter.
Samtidig ophæves Helsingør Kommunes råstoftilladelse af 6. oktober 2009, miljøgodkendelse af 22. september 2009 og landzonetilladelse af 7. december 2009, dog således at ophævelsen først får virkning fra 1. marts 2015.

Natur- og Miljøklagenævnet har efterfølgende forlænget fristen fra 1. september 2015, jf. tidligere afgørelse af 29. oktober 2014 samt afgørelsen af 18. november 2013 i NMK-34-00147 m.fl. – til den 1. marts 2016 for så vidt angår ophævelse af råstoftilladelse, miljøgodkendelse og landzonetilladelse i sagen om Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter i Helsingør Kommune.