DN Helsingør arbejder aktivt indenfor fredningområdet.

Herunder kan du se en oversigt over fredningerne i Helsingør Kommune, skrevet op således:
Nr.
Matrikel
Sted/Adresse
Indhold

1
Udsigtsfredning på Sdr. Strandvej.
Matr. nr. 81v, Helsingør Købstads Markjorder
Beliggende mellem Øresund og Sdr. Strandvej, nær Bergmandsdal
Bygningens tagryg må ikke rage mere end 2,5 m op over fortovets bagkant. Træer, der hindrer udsigten fra vejen og anden plantning, kan forlanges nedskåret. Der må ikke anbringes nogen indretning, der efter Fredningsnævnets skøn virker skæmmende. Overfredningsnævnets kendelse af 13.12.1939.

2
Matr. nr. 9bo, Helsingør Købstads Markjorder
Bakketop umiddelbart nord for Bergmansdalsvej
Tilstand må ikke ændres. Forbud mod at opføre bygninger af enhver art, anbringe boder, skure eller andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster, forbud mod at ændre det naturlige jordsmon og henkastning af affald. Fredningsnævnets kendelse af 15.08.1974.

3
Bl.a. matr. nr. 2a, Holmegård, Hornbæk sogn
Den østlige del af "Åsen" syd for Hornbæk
Tilstanden må ikke forandres og bevoksningen bevares som løvskov. Forbud mod at opføre bygninger af enhver art, at benytte arealet til teltslagning eller på anden måde som lejrplads eller benytte arealet til parkering, at fortage afgravning eller opfyldning eller henkaste affald, at iværksætte kulturforanstaltninger, jordarbejder, nyt hegn og lign., at udstykke arealet eller anlægge veje eller stier eller tilstå 3. mand vejret over arealet. Overfredningsnævnets kendelse af 13.12.1947.

4
Matr. nr. 3b, Borsholm By, Tikøb Sogn
Stenaldergrav beliggende SØ for gården Sofielyst
Stenaldergraven må ikke beskadiges ved gravning, pløjning eller tilførsel af sten eller på nogen anden måde. Beplantning må ikke finde sted. Overenskomst af 16.07.1919 med Fredningsnævnet.

5
Matr. nr. 4p, Espergærde
Stranden ud for Egebæksvang Kirke
Skal henligge ubebygget, så udsigten fra Strandvejen til Øresund bevares uforringet, og ikke hindres ved bebyggelse, tilplantning eller andre foranstaltninger. Må som hidtil benyttes som stejleplads. Landbrugsministeriets deklaration af 16.01.1922. Tinglyst. (20.03.1951?).

6
Udsigtsfredning ¨på Ndr. Strandvej
Matr. nr. 2bt med flere, Hellebæk gård
Nordre Strandvej 88, Hellebæk
Hegn ikke over 1,2 m over Strandvejens midtlinie, lysthuse, pavilloner og lign. må ikke nyopføres i større højde end 1,2 m. Overenskomst af 08.07.1927 med Fredningsnævnet.

7
Udsigtsfredning på Ndr. Strandvej
Matr. nr. 2bæ, Hellebæk By og Sogn
Tvindskolen
Hegn ikke over 1,2 m over Strandvejens midtlinie. Beplantning holdes nede, og fornødent opstamning af enkelte træer, dog ikke frugttræer. Lysthuse, pavilloner og lign. må ikke nyopføres i større højde end 1,2 m. Dog må opføres en 20-22 m længe parallelt med Strandvejen og 2 sidelænger ned mod vandet, så høje at der kan indrettes værelser over stueetagen. Overfredningsnævnets kendelse af 29.05.1928.

8
Gurre Ruin
Fredning af tilbagestående grundmure og forbud mod fjernelse af materialer. Deklaration af 27.12.1835 og senere tinglyst skøde 23.01.1950.

Egetræer i Egebæksvangs østligste udkant mellem Egebækken og kirken
De ved skellet voksende, ældste og største træer fredes, bevares og må ikke fældes eller kappes for større grene. Fredningsnævnets kendelse af 01.07.1930.

10
Trærækker på Saronvej
Matr. nr. 8a, Horneby.
Alleens nordlige trærække langs vejen over matrikel 8a, hvad enten de står her eller på nabogrunden, fredes således, at de ikke må fældes, kappes eller beskadiges og ikke beskæres. Jorden, hvorpå egene står, henligger ubebygget og frit. Enhver benyttelse, som virker skæmmende, kan forbydes. Ligeledes fredes egen på matrikel 9a og rækken af ege langs skellet af matrikel nr. 4c hvor denne støder til matrikel 9n og 9a. Fredningsnævnets kendelse af 18.03.1934.

11
Udsigtsfredning på Sdr. Strandvej
Matr. nr. 1ch, Kronborg Teglfabrik
Sdr. Strandvej 90
Mod vejen må hegnet eller hækken ikke være højere end 1,4 m. Overenskomst af 15.09.1934 med Fredningsnævnet.

12
Matr. nr. 3ap, Stenstrup
Odinshøj
Arealet må ikke udstykkes, sælges eller pantsættes. Må ikke bebygges, ej heller opførelse af boder, lysthuse eller skure må finde sted. Må ikke anvendes til lejr- fest- eller forsamlingssted, intet må anbringes eller opstilles som kan virke skæmmende. Området skal holdes i god orden, udgåede eller forkrøblede træer eller buske fjernes og erstattes ved plantning. De høje træer må ikke borthugges, og udsigten holdes fri ved nedskæring eller fjernelse af bevoksning. Arealet indhegnes, adgang kan åbnes fra Strandvejen, når der anlægges en forsvarlig trappesti. Der skal i almindelighed være åbent for alle. Fredningsnævnets kendelse af 20.02.1935.

13
Matr. nr. 2d og 6, Lille Esbønderup
Djævlehøj, Fredensborgvej 31
Skal med en omgivende rand af 1 m henligge ubebygget og ubeplantet. Ingen adgang for offentligheden. Ingen bygninger må opføres indenfor 30 m fra højen. Overfredningsnævnets kendelse af 24.05.1935.

14
Udsigtsfredning på Ndr. Strandvej
Matr. nr. 2g, Hellebæk By
Hellebæks fabrikker.
Den østlige del af matr. Hegn ikke over 1,2 m over Strandvejens midtlinie, lysthuse, pavilloner og lign. må ikke nyopføres i større højde end 1,2 m. Overfredningsnævnets kendelse af 26.05.1936.

15
Matr. nr. 4f, Gurre By
Ruinerne af Sct. Jacobs Kapel i Gurre
Ruinen må ikke forstyrres, levninger må ikke flyttes, kun Nationalmuseet må foretage undersøgelser ved udgravning. Der må intet skæmmende anbringes på pladsen, der skal være indhegnet. Overfredningsnævnets kendelse af 22.05.1936.

16
Matr. nr. 4f, Gurre By
Sct. Jacobs Kapel
De gamle træer i skellet må ikke fældes, kappes eller beskæres. Overenskomst af 13.06.1936 med Fredningsnævnet.

17
Udsigtsfredning på Sdr. Strandvej
Matr. nr. 10z, Mørdrup By
Mellem Strandvejen 169A og sydpå til Gl. Strandvej
Udsigtsfredning. Se nærmere under fredningen. Overfredningnævnets kendelse af 10.08.1937.

18
Udsigtsfredning på Sdr. Strandvej
Matr. nr. 10cy m.fl.
14 ubebyggede grundstykker øst for Strandvejen på strækningen fra Tibberup til Espergærde Havn overfor Strandvejen nr. 376 Udsigtsfredning. Se nærmere under fredningen. Overfredningnævnets kendelse af 10.08.1937.

19
Matr. nr. 4bg og 4bh, Espergærde By
I skellet mellem Espergærde og Skotterup ligger øst for Strandvejen et haveareal hvorigennem Egebækken slynger sig ned til stranden Ingen bygning eller indretning må opføres, der virker skæmmende eller hindrer udsigten. Udsigten må ikke indskrænkes og bækken skal løbe frit og må ikke overdækkes. Overfredningsnævnets kendelse af 17.12.1937.

20
Matr. nr. 2a, Saunte
Snogagergård, "Hyrdehøj"
Jord må ikke fjernes, der må ikke graves, eller kastes affald, Hvidtjørn må ikke fældes eller kappes. Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 15 m. Fredningsnævnets kendelse af 03.08.1937.

21
Matr. nr. 2f og 2e, Apperup
Syd for sognevejen fra Apperup til Hellebæk
2 damme fredet, således at de skal blive henliggende i naturtilstand. Der må ikke henlægges affald eller anbringes skæmmende indretninger. Buske og træer må ikke hugges eller ryddes, og tilløb og afløb må ikke ændres. Overfredningsnævnets kendelse af 28.09.1939.

22
Strandgangsretten
Matr. nr. Udfor 4bi, Espergærde By
Strandvejen 135B
Ubevokset strandbred. Der må ikke sættes hegn op, alle har ret til at færdes på stranden. Principiel landsretsdom der fastslår offentlighedens ret til at færdes langs stranden.
Principiel afgørelse: Overfredningsnævnets kendelse af 24.03. 1941, jævnfør LR's dom af 13.12.1940

23
Matr. nr. 5e og 8, Aalsgårde
Nordre Strandvej 189
Den store sten i skrænten må ikke flyttes eller udgraves. Pladsen mellem stenen og vejen holdes som åben plads. Deklaration af 05.09.1940. Tinglyst.

24
Tilhører Danstrup-lund 4a, Jonstrup Karinelund
Frit beliggende højskov af bøg. Skovens karakter og udseende bevares, der plantes underskov, der må ikke fældes træer, skal være indhegnet, ingen bygning eller fast indretning, ledningsmaster, flagstænger el. lign. må anbringes mellem skoven og vejen fra Danstrup til Tikøb. Fredningsnævnets kendelse af 06.09.1940.

25
Esrum Søs nordlige og østlige omgivelser
Udsigtsfredning og bevaring af de særlige skønhedsværdier, der har betydning for landskabet omkring søen. Se nærmere under fredningen. Overfredningsnævnets kendelse af 11.03.1952.

Matr. nr. 4c, Apperup
Apperupvej 31
Bøgetræ må ikke fældes, beskæres eller på anden måde beskadiges, der må ikke anbringes plakater eller andre skæmmende indretninger. Så langt som træets grene rækker, må der ikke opføres hus eller skur. Fredningsnævnets kendelse af (lyst 20.01.1941).
Det har ikke været muligt for foreningen at finde noget træ på matriklen.

27
Matr. nr. 9, Hornbæk & 4y + del af 2b, Horneby
Hornbæk Sø
Søen bevares som den er. Offentlighedens adgang til at færdes ved bredden sikres. Arealerne må ikke bebygges. Overfredningsnævnets kendelse af 03.09.1941.

28
Matr. nr. 5e, 7co og 7dæ, 7cm, 2d, 2l, 7q, 7r, 7e, 7f, 7ac, m.fl. Snekkersten By
Området omkringStationsvej og Parallelvej, Bakkevej 2A og Strandvejen
25 højstammede bøgetræer og 4 egetræer må ikke fældes eller beskæres. Deklarationer af 12.11.1942, 23.11.1977, 27.01.1983, 05.04.1983, 15.05.1986 m.fl.
Ved en besigtigelse i efteråret 2008 måtte en repræsentant for foreningen og en repræsentant fra Snekkersten Borgerforening konstatere, at der højst var 1/4 af træerne tilbage.

29
Matr. nr. 1a, Marienlyst Slot
Allétræer i Marienlyst Park
Allétræerne er fredet, således at intet træ må fældes, og træerne rødder må ikke beskadiges indtil 5 m fra stammen. Overfredninsnævnets kendelse af 13.12.1947.

30
Matr. nr. 7a, Horneby By
Hornebyvej 71
Mindre areal med smukt bøgetræ og gravsted skal forblive i nuværende tilstand. Specielt forbudt at opføre bygninger af nogen art samt anbringelse af skæmmende indretninger, f. eks ledningsmaster. Afgravning, opfyldning og henkastelse af affald er også forbudt. Der må ikke anlægges veje og stier. Ikke teltslagning og lejrplads. Bøgetræet må ikke fældes eller beskæres. Gravstedet og stendiget mod syd og vest skal henligge urørt i enhver henseende. Fredningsnævnets kendelse af 30.08.1950.

31
Matr. nr. 6a, Horneby By
Birkeåsen, Kongelysvej 1
Henligger i nuværende tilstand, navnlig forbudt at opføre bygninger af nogen art, samt anbringe skæmmende indretninger, så som ledningsmaster. Forbudt at foretage afgravning, opfyldning af det naturlige jordsmon eller henkaste affald. Forbudt at fjerne eller udtynde nuværende beplantning, at anlægge veje og stier, benytte arealet til teltplads, parkering. Fredningsnævnets kendelse af 01.08.1950.

32
Matr. nr. 1s og 1a, Tikøb
Tikøb Kirke og dens omgivelser Inden for 10 m fra kirkegårdsmuren må der ikke anbringes skæmmende indretninger, mod al bebyggelse fredes præstegårdshaven nord og øst for kirken, præstegårdsjorden mellem kirkegården og sognevejen og præstegårdsjorden nord herfor. Fredningsnævnets kendelse af 06.04.1951.
Se fredningsnævnets kendelse ved at klikke her.

33
Matr. nbr. 1k, 1æ, Rørtang, 1a Nyrup
Gurre Kirke og dens omgivelser
Der må ikke i en afstand op til 300 m fra offentlig skov opføres bygninger og der må ikke anbringes ledningsmaster, transformatorstationer og lignende. Fredningsnævnets kendelse af 07.04.1951.

34
Hornbæk Kirke og dens omgivelser
Fredning af omgivelserne, skure må ikke udvides eller genopføres. Fredningsnævnets kendelse af 17.04.1951.

35
Matr. nr. 4ae, 4ba Espergærde
Egebæksvangs Kirke og dens omgivelser
Mod syd og vest grænsende op til den nye og gamle kirkegård må der ikke opføres nye skure og lignende. Fredningsnævnets kendelse af 03.05.1951.

36
Matr. nr. 50h og 50m Hellebæk Kirke og dens omgivelser
I haven må der ikke bortset fra en garage opføres skæmmende indretninger. Det samme gælder for ændringer af nuværende eller genopførsel af disse i tilfælde af undergang. Fredningsnævnets kendelse af 04.05.1951.
Menighedsrådet ønsker at opføre en sognegård på parkeringsarealet nord for kirken, og har søgt fredningsnævnet om dispensation fra fredningen. Se DN Helsingørs bemærkninger til dispensationsansøgningen ved at klikke her, og her for at se DN Helsingørs supplerende bemærkninger på baggrund af en fælles besigtigelse med deltagelse af bl.a. fredningsnævnets medlemmer og repræsentanter for menigheden og kirken samt DN Helsingør og Naturstyrelsen.
Fredningsnævnet har medio maj imødekommet dispensationsansøgningen, hvilket foranlediger DN Helsingør til at anke til Miljø- og Naturklagenævnet. Hvis dispensationsansøgningen også imødekomes af Miljø- og Naturklagenævnet, er de såkaldte Exner-fredninger, efter DN Helsingørs opfattelse uden reelt indhold.
17. juni 2011 klager DN Helsingør til Miljø- og Naturklagenævnet over fredningsnævnets tilladelse til opførelse af en ny sognegård på et fredet område ved Hellebæk kirke.
Miljø- og Naturklagenævnet har den 21. oktober 2011 ændret Fredningsnævnets tilladelse tl opførelse af en ny sognegård på et fredet område ved Hellebæk kirke til et afslag.

37
Hellebæk Gård, "Kohaven"
Generel fredning for at bevare for almenheden og beskytte mod bebyggelse de under godset hørende arealer. Se nærmere under fredningen. Fredningsnævnets kendelse af 08.02.1952.

38
Matr. nr. 4a, Såneby Højbjerggård, Guldsmedevej 4A
Udsigtsfredning fra Højbjerg. Almenheden sikres adgang ligesom højen beplantningsmæssigt bør henligge i nuværende tilstand. Jerntårn forefindes. Fredningsnævnets kendelse af 30.03.1953.

39
Skræntbevoksning på Ndr. Strandvej
Matr. nr. 1u, 1m, 1a og 1s, Ålsgårde By
Nordre Strandvej 205
Eksisterende bevoksning bevares, al ny bebyggelse skal forlægges Fredningsnævnet. Notat af 08.06.1965 fra Kronborg Skovdistrikt om tingslyste servitutter.

40
Matr. nr. 3ø, Stenstrup Overdrev
Hellebæk
Skovagtig bevoksning på skræntarealer skal bevares, således at skrænt-arealerne stedse skal være tilplantet. Forstlig udtynding samt udskiftning af træer af hensyn til udsigtsforhold over sundet fra såvel nuværende som fremtidig bebyggelse er tilladt. Deklaration af 04.05.1965. Tinglyst.

41
Matr. nr. 1g m. fl. Tikøb By og Sogn
Arealer vest for Gurre Sø mellem Hornbækvej, Gurrevej og Gurre Sø
Arealet holdes fri for ny bebyggelse eller andre anlæg, der kan forstyrre udsigterne fra de offentlig stærkt befærdede udflugtsveje. Overfredningsnævnets kendelse af 18.08.1967.
Du kan se kendelserne fra fredningsnævnet og overfredningsnævnet ved at klikke her.
Foreningen har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over fredningsnævnets afgørelse vedrørende opførelse af et maskinhus på ejendommen Hornbækvej 482 B, Tikøb. 

42
Matr. nr. 1k, 1v og 1x, 6ac og 6ak, Boderne
Skræntareal på Ndr. Strandvej.
Træbevoksning skal bevares, og udtynding og fornyelse skal ske under tilsyn af og efter anvisning af skovtilsynet. Deklarationer af 14.09.1967 og 28.11.1973.

43
Matr. nr. 19a, 19b og 19c, Ellekilde By
Odinshøjvej 100 + 104 + 108
Skrænten mod Sdr. Strandvej skal stedse holdes beplantet, fortrinsvis med bøg. Kun mod forudgående tilladelse må fældning at dele af nuværende bevoksning finde sted. På skrænten må ikke opføres bygninger eller andre indretninger. Deklaration af 26.04.1968. Tinglyst.

44
Matr. nr. 6a Ellekilde By
Odinshøjvej 116, Elleborgsstien
Skrænten mod Ndr. Strandvej skal stedse holdes beplantet, fortrinsvis med bøg. Kun mod forudgående tilladelse må fældning at dele af nuværende bevoksning finde sted. På skrænten må ikke opføres bygninger eller andre indretninger. Deklaration af 27.06.1969. Tinglyst.

45
Matr. nr. 61a, Helsingør Købstads Over-drev 1gh og 1en Marienlyst Slot
Gærdet langs Gl. Hellebækvejs nordlige side
Gærdet langs Gl. Hellebækvejs nordlige side fredes således at det bevares og vedligeholdes. Det forbydes at foretage afgravning, flytning eller andet der kan forringe gærdet. Den på gærdet værende bevoksning skal bevares, dog kan fældning og beskæring tillades som led i udskiftning af ældre træer eller udhugning af forstmæssige grunde og til fjernelse af selvsåede buske og træer. Fredningsnævnets kendelse af 01.05.1970.

46
Matr. nr. 73a Helsingør Købstads Overdrev
Haveforeningen Solbakken
Skal stedse henligge som kolonihaveområde eller hvis denne form for anvendelse måtte ophøre, som område for fritidsformål. Hække og overordnede træer må ikke fældes. Fredningsnævnets kendelse af 01.05.1970.

47
Skræntbevoksning på Ndr. Strandvej
Matr. nr. 2a, 2u, Boderne
Nordre Strandvej
Ejendommen holdes stedse bevokset fortrinsvis med bøgetræer, fældning betinges af samtidig nyplantning. På den skovbevoksede skrænt må ikke opføres skure eller andre nybygninger. Deklaration af 21.06.1971. Tinglyst.

48
Danstruplund
Området skal fortsat drives fortrinsvis som landbrug og der må ikke opføres bygninger som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom. Der må ikke anbringes skæmmende indretninger. Tilladt for almenheden at færdes til fods over matrikel 4a, Jonstrup By ad eksisterende vej fra bivejen ved Danstrup Hegn over Karinelund til amtsvejen ved Esrum Sø. Overfredningsnævnets kendelse af 30.05.1975.

49
Skræntbevoksning på Ndr. Strandvej
Matr. nr. 3m, Stenstrup Overdrev
Mellem Nordre Strandvej og Odinsvej overfor Ndr. Strandvej 242B
Beplantning bevares. Fældning og beskæring kun efter godkendelse af Statens tilsyn med de private skove. Nyplantning en betingelse. Ingen bygninger eller andre indretninger. Deklaration af 08.06.1976.

50
Matr. nr. 2d, Reerstrup By
FDF Hytten syd for Gurrevang umiddelbart op til skoven
Bevoksning bibeholdes som skov og krat. Landbrugsareal drives landbrugsmæssigt. Ejendommen må ikke yderligere udstykkes eller bebygges. Må kun anvendes af FDF eller lignende organisationer. Deklaration og overenskomst af 20.11.1963 og 18.05.1992. Tinglyst.

51
Ræveskiftet m.v. arealer langs Pandehave Å omfattende et lyng- og kratdækket højde-drag på vestsiden af Pandehave Ådal, flade engstrækninger i ådalen samt mindre arealer øst for åen
Fredning har til formål at bevare og forbedre områdets biologiske og landskabelige værdier og at bevare dets kulturhistoriske indhold. Offentlighedens adgang til området reguleres. Fredningsområdet bevares i dets nuværende tilstand. Se nærmere under fredningen. Overfredningsnævnets kendelse af 28.10.1992.

52
Kystkilen ved Rørtang Fredningen har til formål at sikre friholdelse af Rørtang kystkile. De landskabelige natur- og kulturhistoriske værdier, herunder fastholdelse af udsigtsforholdende samt at forbedre offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området, bevares og forbedres. Fortsat landbrugsmæssig drift sikres. Naturklagenævnets kendelse af 26.10.2000. Hvis du vil læse mere om hele projektet, kan du gå ind på google (Fast HH-forbindelse).

53
Udsigtsfredning på Ndr. Strandvej
Matr. nr. 37b, Ålsgårde
Nordre Strandvej overfor nr. 155
NESA´s transformatorstation må højst rage 1 m op over fortovskanten. Anlægget er fredet med bestemmelser om beplantningens højde af hensyn til udsigten fra Strandvejen. Overfredningsnævnets kendelse af 30.03.1953.

54
Matr. nr. 2a, Harrishøj og 2a, 2b, 3 og 6 Saande
Skovpartier og bevoksninger ved gården Skovlund
En høj med egekrat NØ for gården, en gruppe (ca. 30) bøge nær gården og den gamle bevoksning langs søbredden er fredet.

55
Udsigtsfredning på Sdr. Strandvej
Matr. nr. 81u, Helsingør Købstads Markjor-der samt 81 g, 81l, 81 h, 81 ad, 81 ac og 81m
Beliggende mellem Øresund og Sdr. Strandvej, nær Bergmandsdal
Udsigten skal bevares. Adgang for almenheden til en strækning af matr. nr. 81 u. Overfredningsnævnets kendelse af 13.07.1918.
Naturklagenævnet har i november 2009 afgjort en række sager om opførelse af strandhuse, terrasser, plankeværk og strandbeskyttelse på strandgrundene på Sdr. Strandvej.

56
Nyrup Hegn
Milepælhøj og Gl. Kongevej
Fredet 01.11.1924 under Nationalmuseet.

57
Matr. nr. 2a, Holmegaard, Hellebæk-Hornbæk sogn
Bakken, kaldet "Åsen" på Bøgehøjgårds mark, ca. 3 tdr. land "Den vestlige del" af åsen
Fredet 06.12.1917. Fredet og bevares som skovbeklædt højde. Overenskomst mellem ejeren og fredningsnævnet.

58
Matr. nr. 2b og 19a, Horne-by by, Hornbæk
Hornbæk Indlandsklit
Bevare og forbedre de landskabelige natur- og kulturhistoriske værdier og sikre offentlighedens adgang til området.
Fredning blev opgivet, da Helsingør Stift forlangte en så stor erstatning, at det ikke stod i rimeligt forhold til fredningens formål.

59
Udsigtsfredning i forbindelse med Odinshøj
Matr. nr. 3a, Stenstrup by, Hellebæk sogn
Odinshøjvej (overfor Odinshøj) øst for nr. 34, 27 m langs vejen og 25 m i dybden
Fredet således, at det skal henligge i sin naturlige tilstand og kun kunne anvendes som landbrugsjord eller (dog uden beplantning) som gartneri. Forbudt at opføre bygninger af nogen art eller anbringe nogen indretning, der kan virke skæmmende, samt at foretage nogen form for beplantning.

60
Færgevejskilen 
Del af Borupgård, Rørtang, Meulenborg, Helsingør Overdrev og Kronborg Teglværk. Formålet med fredningen er bl.a. at sikreog beskytte kilen som bynært, rekreativt grønt område. Den nuværende tilstand i fredningsområdet kun må ændres for at styrke fredningens formål og
naturindhold. Der må bl.a. ikke udstykkes, placeres bygninger og faste anlæg, og skoven skal drives og beskyttes som naturskov.
Den 25. november 2009 har DN Helsingør anmeldt det statslige selskab Freja Ejendomme A/S til politiet for ulovlig træfældning i Meulenborgskoven, der er en del af fredningsområdet. Se anmeldelsen her.
Freja Ejendomme A/S fortsætter med ulovlighederne, idet selskabet - i strid med fredningsbestemmelserne - nu er i gang med at udstykke Meulenborgskoven.
DN Helsingør har netop udgivet en folder om det fredede område. Se folderen ved at hente den på bibliotekerne, på Flynderupgård eller i turistbureauet.
Helsingør har udarbejdet en plejeplan for hele fredningsområdet.

61
Helsingørs Grønne Vestkile
Formålet med fredningen er at sikre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab. Sikre den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for det naturlige plante-og dyreliv. Sikre og forbedre affentlighedens adgang til arealet.
Naturklagenævnet har 10. juli 2009 truffet en afgørelse vedrørende en del af arealet (matr. nr. 57a, Helsingør Overdrev), hvorefter det ikke kan betegnes som overdrev, der er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. Klik her for at se afgørelsen (tager nogle sekunder at hente frem).
Der skulle have været møde i september 2009 med Fredningsnævnet, som herefter ville tage stilling til fredningsforslaget. Helsingør Kommune har imidlertid bedt om udsættelse, da man fortsat ikke ved, om området skal udlægges til "golfakademi". DN Helsingør opfordrer i den forbindelse alle borgere til at støtte fredningsforslaget og til at møde op til det næste offentlige møde om
fredningsforslaget, således at det ikke kun er golfentusiaster, der kommer til mødet. Hvornår det vil blive afholdt, ved vi ikke p.t., men det vil blive annonceret i dagspressen.
Helsingør kommune har i januar 2010 meddelt, at man ikke ønsker arealerne fredet, da man ønsker et "Golfakademi".
Friluftsrådet, der ønsker arealerne anvendt til brede rekreative formål, fremfor det smalle ønske om golfbaner, støtter DN Helsingør, se rådets bemærkninger her.
Fredningsnævnet har den 15. december 2010 afgjort, at arealerne skal fredes.
24. maj 2011 var der et indslag i TV2 Lorry om DN Helsingørs rolle i forbindelse med fredningen.

62
Kystkilen ved Kelleris
Formålet med fredningen er at bevare landskabet.